Gradul didactic II - Date generale

Gradul didactic II se poate obţine de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la definitivarea în învăţământ şi care demonstrează competenţă în activitatea instructiv educativă, consemnată în fişa de evaluare anuală.

Probele pentru obţinerea gradului didactic II constau în:

·          o inspecţie şcolară specială, precedată de cel puţin două inspecţii şcolare curente, eşalonate pe parcursul celor 4 ani;

·          un test de specialitate şi de metodica specialităţii, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, elaborat pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul învăţământului, pentru fiecare specialitate în parte;

·          o probă orală de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul învăţământului, care cuprinde şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională.

Lectorilor universitari/şefilor de lucrări, care au avut funcţia de baza în învăţământul superior şi o vechime la catedră de cel puţin 6 ani, la încadrarea în învăţământul preuniversitar li se acordă gradul didactic II, pe baza unei inspecţii şcolare speciale. 

 ***  

Personalul didactic care a obţinut definitivarea în învăţământ sau gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta, după caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu un an mai devreme faţă de perioada prevăzută de lege.

În cazul în care profesorii au două specialităţi principale sau o specialitate principală şi una secundară, definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II si I pot fi obţinute la una dintre cele doua specialităţi, fiind recunoscute pentru oricare dintre specialităţile înscrise pe diploma.

Personalului didactic de predare, cu diplomă de absolvire a învăţământului universitar de scurta durată, i se recunosc gradele didactice obţinute în această calitate şi în cazul absolvirii ulterioare cu diploma de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior de lunga durată, dacă îşi desfăşoară activitatea în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial sau profesional.

Personalului didactic de predare, cu diploma de absolvire a învăţământului universitar de scurtă durată, care, ulterior obţinerii gradelor didactice în această calitate, a absolvit cu diploma de licenţă o instituţie de învăţământ superior de lungă durată, trecut prin concurs în învăţământul liceal sau postliceal, i se recunosc gradele didactice astfel:

·          pentru gradul II, dacă promovează proba prevăzută la art. 35 alin. (2) lit. b);

·          pentru gradul I, dacă promovează proba prevăzută la art. 36 alin. (2) lit. c) şi d).

Educatoarelor, învăţătorilor, institutorilor şi maiştrilor-instructori care au obţinut gradele didactice II si I şi ulterior au absolvit cu diploma de licenţă sau de absolvire o instituţie de învăţământ superior li se recunosc aceste grade, dacă îşi desfăşoară activitatea în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial sau profesional. Celor angajaţi prin concurs în învăţământul liceal, în calitate de profesori, li se aplică prevederile alin. (4) lit. a) si b).

Definitivarea în învăţământ şi gradele didactice se acordă prin ordin al ministrului învăţământului. 

 

***

 

Personalul didactic care ocupă funcţii cu drept de rezervare a catedrei, înscris la gradul II sau la gradul I, trebuie să aibă cel puţin 4 ore de predare săptămânal, în anul în care li se efectuează inspecţia şcolară specială.

În caz de nepromovare, examenul pentru obţinerea gradului didactic II poate fi repetat la un interval de cel puţin 2 ani şcolari, iar cel pentru gradul didactic I, la un interval de cel puţin 3 ani şcolari.

Inspecţiile şcolare speciale în vederea obţinerii definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice se pot efectua de către personalul didactic din instituţii de învăţământ superior (lectori universitari/şefi de lucrări, conferenţiari şi profesori), de către profesori din licee pedagogice, de către inspectori şcolari, precum şi de către alte cadre didactice din învăţământul preuniversitar, delegate în acest scop, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul învăţământului.

Inspectorii şcolari şi cadrele didactice delegate pentru a efectua inspecţii şcolare speciale trebuie să aibă un grad didactic cel puţin egal cu acela pentru care fac inspecţia şi să fie în specialitatea corepunzătoare.

 

Art. 35, 37, 38 - LEGEA nr. 128 din 12 iulie 1997privind Statutul personalului didactic

 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro