Ghidul studentului DPPD - CAP III

III. Planurile  de învăţământ şi descrierea programelor

Disciplinele şi activităţile didactice prevăzute în planul de învăţământ al DPPD, împreună cu sistemul de alocare şi obţinere a creditelor, sunt reunite în două pachete compacte, denumite nivele de pregătire psihopedagogică, respectiv:

  1. Nivelul I (iniţial): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu, cu condiţia acumulării unui minim de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;
  1. Nivelul II (de aprofundare): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, cu satisfacerea a două condiţii:
  • acumularea unui minim de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;
  • absolvirea unui program de master în domeniul/domeniile de licenţă sau un masterat didactic.


Planuri de învăţământ

Programul de formare iniţială pentru cariera didactică este structurat pe două module, conform OM.NR. 4316 din data de 3.06/ 2008 privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică  prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic :

NIVELUL I 

monospecializare (descarcă plan)

dublă specializare (descarcă plan)

NIVELUL II - (descarcă plan)

 

Descrierea programelor:

Disciplinele de studii cuprinse în planurile de învăţământ au programe analitice în care sunt precizate:

-       finalităţile disciplinei (obiectivele disciplinei şi competenţele specifice) care sunt corelate cu cele ale programelor de studiu;

-       conţinutul tematic de bază pentru cursuri şi seminarii;

-       repartizarea numărului de ore de curs, seminar,  activităţi aplicative etc. pe teme;

-       sistemul de evaluare al studentilor  cu  standardele curriculare de performanţă;

-       bibliografia generală ;

-       bibliografia minimală pentru studenţi;

-       lista materialelor bibliografice recomandate studenţilor care este corelată cu lucrări ce pot fi consultate în cadrul Bibliotecii Universităţii.

Potrivit reglementărilor în vigoare, activităţile didactice din cadrul celor două module de pregătire psihopedagogică se organizează pe serii de curs şi grupe de seminar, de laborator şi de practică pedagogică, urmărindu-se asigurarea unei pregătiri psihologice şi pedagogice, didactice şi practice de calitate, necesare exercitării profesiunii didactice.

Activităţile didactice sunt axate pe modelul cunoaşterii „ca proces” şi pun în centru studentul/cursantul, presupunând implicarea acestuia în demersul instructiv-educativ prin rezolvare de probleme, realizare de proiecte, investigaţii ştiinţifice etc. necesare formării cadrului didactic performant.

Resursele de învăţare pentru fiecare program de studiu în parte sunt asigurate şi se realizează în format clasic şi/sau electronic.  Studenţii/cursanţii au  acces la toate aceste resurse în mod gratuit, iar unele materiale sunt puse dispoziţie celor interesaţi contra cost.

Cursurile şi  materialele suport, caietele de seminarii, lucrările de specialitate etc. pot fi consultate în cadrul Bibliotecii Universităţii şi /sau a Laboratorului de tehnologie didactică din cadrul DPPD.

Studenţii /cursanţii beneficiază de suportul profesorilor nu doar în cadrul activităţilor curente, ci şi a programelor de consultaţii care se desfăşoară zilnic la catedra DPPD, ceea ce oferă sprijin atât în dezvoltarea relaţiilor de parteneriat profesori-studenţi/cursanţi, cât şi în susţinerea unei pregătiri de calitate pentru cariera didactică.


 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro