Ghidul studentului DPPD - CAP IV

IV. Sistemul de credite transferabile

Credite:

Creditul sau numărul de credite reprezintă un punctaj asociat fiecărei discipline de studiu şi este proporţional cu cantitatea de muncă necesară studentului pentru a promova disciplina, cuprinzând atât activităţile desfăşurate în mod organizat (cursuri, seminarii, lucrări practice de laborator, proiect, participarea la procesul de evaluare a cunoştinţelor dobândite) cât şi munca individuală depusă pentru asimilarea cunoştinţelor predate, efectuarea temelor, elaborarea referatelor şi proiectelor.

Prin credite se cuantifică şi activitatea de pregătire şi susţinere a examenului final.

Creditele obţinute în cadrul DPPD sunt suplimentare creditelor obţinute la facultatea de profil. Numărul creditelor DPPD acumulate nu afectează promovabilitatea anilor de studiu la facultatea de profil.


Curriculum-ul DPPD este structurat şi monitorizat în sistemul creditelor de studii transferabile, potrivit normelor legale şi prevederilor Cartei Universitare referitoare la alocarea şi obţinerea creditelor de studii. Pachetele de credite alocate disciplinelor, precum şi numărul de credite pentru examenele de finalizare a studiilor sunt standardizate la nivel naţional prin ordin al MEdCT.

Pachetele de credite obţinute de studenţi în cadrul modulului de pregătire psihopedagogică fac parte din categoria creditelor care conferă studenţilor posibilitatea de extindere a domeniilor de exercitare a calificării de bază, printr-o competenţă suplimentară – competenţa didactică, atestată printr-un certificat de studii.

Reglementările privind modul de obţinere a creditelor de studii, recunoaşterea, transferul şi mobilitatea creditelor sunt similare cu cele aplicate celorlalte domenii de specializare, potrivit legii şi prevederilor Cartei Universitare, precum şi cerinţelor de compatibilizare cu ECTS (European Credit Transfer System)

Organizarea procesului de învăţământ DPPD

Disciplinele şi activităţile didactice prevăzute în planul de învăţământ al DPPD, împreună cu sistemul de alocare şi obţinere a creditelor, sunt reunite în două pachete compacte, denumite nivele de pregătire psihopedagogică, respectiv:

  1. Nivelul I (iniţial): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu, cu condiţia acumulării unui minim de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;
  1. Nivelul II (de aprofundare): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, cu satisfacerea a două condiţii:
  • acumularea unui minim de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;
  • absolvirea unui program de master în domeniul/domeniile de licenţă sau un masterat didactic.

În cazul specializărilor duble, Nivelul I este cotat cu 35 de credite, rezultate din însumarea creditelor la cele două discipline de specialitate (didactica specialităţii şi practica pedagogică). Obţinerea actelor de studii de atestare a competenţei didactice este condiţionată de parcurgerea integrală a fiecărui nivel şi de susţinerea portofoliului de evaluare finală.

În cazul studenţilor de la învăţământul de zi, disciplinele şi activităţile didactice se parcurg şi se promovează în anii de studiu şi în semestrele prevăzute în planul de învăţământ. Disciplinele Didactica specialităţii şi Practica pedagogică vor fi precedate obligatoriu de parcurgerea şi promovarea disciplinelor Psihologia educaţiei şi Pedagogie.

Reguli  generale  de  acordare  a  creditelor

Creditul asociat unei discipline se acordă integral la promovarea disciplinei, atunci când nota decisă de procedura de evaluare a cunoştinţelor, specifică fiecărei discipline în parte, este mai mare sau egală cu nota minimă de promovare. Nu se admit acordări parţiale de credite pe componente de activitate aferente disciplinei.

Numărul minim de puncte de credit atribuite disciplinelor obligatorii şi opţionale ale unui an de studiu este prevăzut în planurile de învăţământ.

Disciplinele promovate se recunosc în orice situaţie, mai puţin în cea de exmatriculare.

Transferabilitatea  creditelor

Creditele sunt numite transferabile în măsura în care sunt recunoscute pentru echivalarea unei perioade de studiu pe care studentul a desfăşurat-o în cadrul unui alt DPPD, facultăţi sau universităţi. Transferul creditelor este automat în cazul mobilităţilor desfăşurate sub egida programelor europene sau dacă perioada de studii s-a desfăşurat într-o unitate de învăţământ cu care DPPD a încheiat o convenţie prealabilă.

In cazul altor situaţii, cum ar fi transferul studentului din alt centru universitar sau reluarea cursurilor după o întrerupere ce ar necesita susţinerea unor diferenţe, transferul de credite devine efectiv după aprobarea Consiliului Academic al DPPD.

Modul de evaluare a cunoştinţelor, pentru fiecare disciplină în parte, va fi adus la cunoştinţa studenţilor de titularul de curs la începutul semestrului respectiv.

Într-un an universitar, orice examen sau colocviu poate fi susţinut fără taxă, o dată în sesiunea în care a fost programat şi  încă o dată în sesiunea a III-a.

Un examen/colocviu poate fi susţinut în sesiunea III şi pentru mărirea notei cu condiţia de integralitate după sesiunea din vară.

 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro