Ghidul studentului DPPD - CAP VI

VI. Drepturile şi îndatoririle studentului DPPD

Drepturile studentului DPPD

a) Studentul are dreptul să beneficieze de gratuitatea învăţământului în limita duratei stabilite de reglementările legale în vigoare referitoare la domeniul în care se pregăteşte, funcţie de gradul de îndeplinire a criteriilor şi standardelor de performanţă stabilite de senatul universitar.

b) Studentul are dreptul să participe la formarea/instruirea prevăzută în curriculum şi la activităţi didactice suplimentare, organizate la cerere, în conformitate cu prevederile Cartei universitare şi a hotărârilor Senatului Universităţii şi ale Biroului acestuia, pentru care se obligă să achite taxele stabilite de instituţie, în condiţiile art.58 din Legea învăţământului;

c) Studentul are dreptul să utilizeze baza materială şi logistică a Universităţii ,,Ştefan cel Mare” Suceava şi să aibă acces la toate serviciile legate de procesul de învăţământ  de orientare profesională şi de consiliere în carieră, precum şi de utilizare a reţelei de date a instituţiei şi să beneficieze pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ, de îndrumarea permanentă din partea unui cadru didactic, pentru disciplina respectivă.

d) Studentul are dreptul să solicite Universităţii ,,Ştefan cel Mare” Suceava întreruperea din motive medicale a studiilor ori din alte cauze, sens în care va prezenta documente justificative eliberate de organele competente care vor confirma situaţia invocată care a determinat cererea.

e) Studentul are dreptul să participe prin libera exprimare a opiniilor referitor la evaluarea activităţilor în legătură cu disciplinele frecventate, respectând în acest sens prevederile legale în vigoare, Carta Universităţii ,,Ştefan cel Mare” Suceava, hotărârile şi dispoziţiile Senatului Universităţii ori ale Biroului acestuia.

f) Pentru performanţe deosebite obţinute în activitatea profesională şi ştiinţifică, studentul  poate fi recompensat prin diplome, burse, premii speciale şi alte forme de recompensare, în baza propunerilor făcute de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, aprobate de Senatul Universităţii sau Biroul acestuia din fondurile alocate de la Bugetul de Stat ori din fondurile proprii realizate în regim de autofinanţare cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Obligaţiile studentului DPPD

a) Studentul se obligă să realizeze activităţile curriculare şi extracurriculare, să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la calitatea ce o au, cele ale Cartei Universitare, regulamentele Universităţii ,,Ştefan cel Mare” Suceava, precum şi hotărârile  şi dispoziţiile Senatului instituţiei ori ale Biroului acestuia.

b) Studentul se obligă să respecte reglementările privind evaluarea cunoştinţelor, acordarea creditelor transferabile şi de certificare a examinărilor.

c) Studentul se obligă să respecte normele de disciplină şi etică universitară stabilite prin regulamentele proprii ale Universităţii ,,Ştefan cel Mare” Suceava şi ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic,  prevederile legale ce reglementează dreptul de autor şi să nu multiplice, distribuie şi utilizeze în alte scopuri materialele primite.

d) Studentul se obligă să cedeze Universităţii ,,Ştefan cel Mare” Suceava rezultatele şi drepturile ce i se cuvin şi care sunt obţinute în timpul studiilor în urma activităţilor şi lucrărilor pe care le efectuează în perioada respectivă de timp, cât are calitatea de student.

e) Studentul se obligă să încheie contractul de studii la începutul anului universitar 2010/2011 luând la cunoştinţă faptul că neîncheierea acestuia până la data de 31 octombrie 2010 atrage după sine pierderea calităţii de student DPPD.

f) Studentul este de acord ca  Universitatea să utilizeze datele sale cu caracter personal, ca operator de date, conform legii. De asemenea, studentul este de acord ca universitatea să utilizeze, fără un alt accept prealabil, materialele scrise, materialele fotografice şi audio video care conţin imaginea sa, realizate pe toată durata studiilor.

g) Data ce se va lua în considerare, drept dată de încetare a calităţii de student, este cea menţionată în ordinul de exmatriculare semnat de Rectorul Universităţii sau cea menţionată pe cererea de aprobare a retragerii de la studii. Până la acea dată, părţile contractuale sunt obligate să-şi  îndeplinească întocmai obligaţiile ce şi le-au asumat prin prezentul contract.

h) Studentul se obligă să achite taxa de şcolarizare în condiţiile şi suma convenite, prin prezentul contract, conform art. 3 astfel:

-       într-o singură tranşă până la data de 30 octombrie 2010

sau

-       în 2 tranşe, plătibile după cum urmează:

-       170 RON din tranşă până la data de 30 octombrie 2010

-       160 RON din tranşă până la data de 30 martie 2011

Neplata taxei de şcolarizare în maxim 30 zile peste termenele convenite atrage exmatricularea studentului din cadrul programului de studii psihopedagogice prin decizie a rectorului universităţii.

Reînmatricularea studentului se face la cerere, cu achitarea unei taxe de 150 RON.

i) Locurile fără taxă se ocupă anual, conform statutului pe care studentul îl are în cadrul Facultăţii. Studenţii care au pierdut locurile finanţate de la bugetul de stat la Facultate, pot continua studiile la DPPD,  în regim cu taxă. Studenţii  transferaţi de la studii în regim cu taxă la fără taxă, conform Ordinul Rectorului, vor continua studiile pe locuri finanţate de la bugetul de stat.

j) Studenţii au obligaţia de a se informa periodic prin consultarea avizierului DPPD cu privire la reglementările nou apărute, precum şi cu privire la actele şi deciziile emise de universitate. Studenţii au dreptul de a contesta actele şi deciziile care îi privesc în termen de 15 zile calendaristice de la afişarea respectivului document. Contestaţia se depune la secretariatul departamentului şi se soluţionează în termen de maxim 30 de zile calendaristice.

 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro