Ghidul studentului DPPD - CAP VII

VII. Finalizarea studiilor

Absolvenţilor Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic li se eliberează,  conform cu normele în vigoare,  certificat de absolvire, pe baza căruia sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice.

Modulul  I

Certificarea acestui nivel de studii psihopedagogice se acordă în urma acumulării unui număr de 30 de credite transferabile  după cum urmează:

  • 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică  fundamentală;
  • 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică pedagogică de specialitate;

În cazul studiilor universitare de licenţă cu dublă specializare, numărul minim de credite necesar obţinerii Modulului I de certificare pentru profesia didactică este 35 de credite (Anexa 3b). Acestea rezultă din însumarea a 5 credite corespunzătoare didacticii celei de-a doua specializări, dar  aceste 5 credite nu se acumulează în pachetul de 60 de credite corespunzătoare Modulului II de certificare.

Examenul de absolvire pentru Nivelul I constă în alcătuirea unui portofoliu care trebuie să conţină următoarele:

1. Fişă psihopedagogică - propunere argumentată

2. Probă de evaluare sumativă pentru disciplina de specialitate

3. Analiză critică a unui manual al disciplinei de specialitate

4. Proiect didactic al unei unităţi de învăţare

5. Proiect de lecţie al unei teme din cadrul unităţii de învăţare alese

6. Soft educaţional

7. Managementul clasei de elevi – Studiu de caz


Examenul de absolvire pentru Nivelul I de certificare în profesia didactică se cotează cu 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităţilor didactice din curriculumul programului de studii psihopedagogice.

Absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 30 de credite, corespunzător Nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu.

Certificatele de absolvire a programului de studii psihopedagogice sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română, limba maternă şi în limba engleză cu situaţia şcolară a absolventului.

Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I, se eliberează numai absolvenţilor programului de studii psihopedagogice care au obţinut diploma de licenţă .

Absolvenţii care nu au promovat examenele de finalizare a studiilor universitare pot să primească, la cerere, o adeverinţă, eliberată de universitate/DPPD, care va specifica disciplinele promovate.

Absolvenţii studiilor universitare (de licenţă, masterat sau doctorat) care au obţinut Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I, pot ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline şi activităţi didactice corespunzătoare domeniului studiilor de licenţă absolvite.

Posesorii certificatelor de absolvire a programului de studii psihopedagogice care urmează sau au absolvit studii universitare şi în alte domenii decât cele pentru care deţin certificarea didactică, pot să obţină certificarea didactică în noile domenii si specializări beneficiind de sistemul de transfer si recunoaştere a creditelor de studiu.

Pentru obţinerea Certificatului de absolvire a DPPD, Nivelul I, pentru o altă specializare decât cea iniţială, se recunosc 22 de credite obţinute anterior la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală (18 credite), la Instruire asistată de calculator (2 credite) şi la Practică pedagogică (2 credite). În acest caz, obţinerea Certificatului de absolvire a DPPD, Nivel I, pentru o altă specializare decât cea iniţială este condiţionată de acumularea a 8 credite, corespunzătoare disciplinelor Didactica specialităţii (5credite) si Practica pedagogică (3 credite).

Nivelul II (de aprofundare):

Certificarea Nivelului II de studii psihopedagogice se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la Nivelul I cu cele 30 de credite de la Nivelul II, după cum urmează:

a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;

b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică si practică   de specialitate (în cazul unei specializări) sau 17 credite (în cazul dublei specializări);

c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice;

d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate;

e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opţionale.

Nivelul II pe pregătire psihopedagogică se finalizează (la fel ca şi Nivelul I) cu un examen de absolvire care constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic.

Portofoliul trebuie să conţină următoarele:

- studiu de caz si plan de interventie – adolescent atipic;

-  proiect de dezvoltare institutionala sau proiect educational;

-  proiect de lectie cu tema interdisciplinara/transdiciplinara

-  eseu de motivare a unui elev cu dificultati în învatare;

-  o perspectiva sociologica asupra educatiei contemporane


 

Examenul de absolvire pentru Nivelul II de certificare în profesia didactică se cotează cu 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităţilor didactice din curriculumul programului de studii psihopedagogice

Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie, necesare acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător Nivelului II , se desfăsoară conform planului de învăţământ în vigoare. Acest program poate fi urmat doar de absolvenţii învăţământului universitar care au absolvit Nivelul I pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare de licenţă.

Pentru inscrierea la Examenul Final:

Acte necesare inscrierii:

-          cerere tip de înscriere la examenul de absolvire

-          copie buletin;

-          copie certificat de naştere

-          cerere tip (la secretariat), însoţită de copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);

 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro