Date generale…

Definitivarea în învăţământ se poate obţine de către personalul didactic de predare care îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute la art. 7 (din Legea privind Statutul personalului didactic) şi care are un stagiu de cel puţin 2 ani la catedră, având în aceasta perioada funcţia de baza în învăţământ.

Personalul didactic asociat cu cel puţin 1/2 norma didactică în specialitate, care îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute la art. 7, se poate prezenta la examenul de definitivare în învăţământ după un stagiu efectiv de cel puţin 3 ani la catedră.

Prezentarea la examenul pentru definitivarea în învăţământ este obligatorie după 2 ani de la efectuarea stagiului minim prevăzut la alin. (1).

Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în trei sesiuni, în cel mult 5 ani. Personalul didactic titular care nu obţine definitivarea în învăţământ pierde calitatea de titular şi, ca urmare, contractul individual de muncă al acestuia se desface, potrivit legii.

Examenul pentru definitivarea în învăţământ constă într-o inspecţie şcolară specială, precum şi în susţinerea unor probe scrise şi orale care evaluează pregătirea de specialitate, metodică şi pedagogică, pe baza unor programe aprobate de Ministerul învăţământului.

Personalului didactic care a obţinut definitivarea în învăţământ i se recunoaşte definitivatul pentru oricare dintre celelalte funcţii didactice prevăzute la art. 5, în cazul în care îndeplineşte condiţiile de studii necesare pentru ocuparea acelor funcţii.

Asistenţilor universitari şi preparatorilor universitari cu o vechime la catedră de cel puţin 3 ani, care trec în învăţământul preuniversitar, li se acordă, pe baza unei inspecţii speciale, definitivarea în învăţământ.

Preparatorilor universitari care trec în învăţământ preuniversitar li se recunoaşte ca stagiu la catedră perioada în care au funcţionat în această calitate. 

 ***  

Personalul didactic care a obţinut definitivarea în învăţământ sau gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta, după caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu un an mai devreme faţă de perioada prevăzută de lege.

În cazul în care profesorii au două specialităţi principale sau o specialitate principală şi una secundară, definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II si I pot fi obţinute la una dintre cele doua specialităţi, fiind recunoscute pentru oricare dintre specialităţile înscrise pe diploma.

Definitivarea în învăţământ şi gradele didactice se acordă prin ordin al ministrului învăţământului.

  ***  

Inspecţiile şcolare speciale în vederea obţinerii definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice se pot efectua de către personalul didactic din instituţii de învăţământ superior (lectori universitari/şefi de lucrări, conferenţiari şi profesori), de către profesori din licee pedagogice, de către inspectori şcolari, precum şi de către alte cadre didactice din învăţământul preuniversitar, delegate în acest scop, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul învăţământului.

Inspectorii şcolari şi cadrele didactice delegate pentru a efectua inspecţii şcolare speciale trebuie să aibă un grad didactic cel puţin egal cu acela pentru care fac inspecţia şi să fie în specialitatea corespunzătoare.

 Art. 35, 37, 38

LEGEA nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic

 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro